پنکه برمن Br-170

  • پنکه پایه بلند رطوبت ساز
  • کنترل از راه دور
  • تنظیم سرعت در چند حالت
  • تنظیم دلخواه وزش باد برای پوشش کل محیط